Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 22/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                       Θάσος,  18-11-2019

                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 13932

                                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 33η

 

 

        ΠΡΟΣ

 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 22η ημέρα του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 

  1. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

 

  1. Περί Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού  έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

Στρατηγέντας Σωτήριος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.