Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 24/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                              Θάσος,  18-10-2019

                                                                                                                                               Αριθ. πρωτ.: 12228

                                                                                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 30η

 

 

     ΠΡΟΣ

     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ.  Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ.  Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.  Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.  Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα  Κυριατζίδου Παναρέτου  Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 24η ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.Περί εξέτασης της υπ’ αριθ. 11982/10-10-2019 αιτήσεως των κ. Ψαλίδα Νικολάου & Παρασκευά Κυριάκου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

                                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                         Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.