Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 17/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                             Θάσος,  11-10-2019

                                                                                                                                             Αριθ. πρωτ.: 12019

                                                                                                                                             Αριθ. Συνεδρ.: 29η

 

 

          ΠΡΟΣ

 

      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 17η ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 1. Περί έγκρισης ή μη αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δημάρχου εκτός έδρας του Δήμου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί αποδοχής δωρεάς οριστικής μελέτης για το Έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί γνωμοδότησης ως προς τη τροποποίηση – παράταση της υπ’ αριθ. 50331/08-05- 2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου». (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

(Εισηγητής: Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού)

 

 1. Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Θάσου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για επιχορήγηση των Δήμων της  χώρας  και αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Υπάλληλος του δήμου Γεωργίτση Παναγιώτα)

 

 1. Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στο Δημοτικό Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

 

 1.  Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019,   του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 1. Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του Έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Σκ. Καλλιράχης, Σκ. Σωτήρος Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

 

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                             Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.