Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 04/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                           Θάσος,  30-09-2019

                                                                                                                                           Αριθ. πρωτ.: 11213

                                                                                                                                           Αριθ. Συνεδρ.: 28η

 

 

     ΠΡΟΣ

 

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ.    Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ.    Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.    Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ.    Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ.    Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 4η ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί αποδοχής δωρεάς είκοσι (20) πλωτήρων «Catch a Breath» της εταιρείας WATER SALVATION.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Εισηγητής: Δημοτικός εισπράκτορας)

 

 1. Περί κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού «Κληροδοτήματος Ραξή», Οικ. Έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1.  Περί τροποποίησης ή μη τευχών δημοπράτησης και επανακαθορισμού των όρων  διακήρυξης για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και λοιπού   εξοπλισμού».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

 

 

 

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                           Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.