Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 23/09/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                            Θάσος,  19-09-2019

                                                                                                                                            Αριθ. πρωτ.: 10847

                                                                                                                                             Αριθ. Συνεδρ.: 27η

 

 

 

                ΠΡΟΣ

 

       Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 23η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Απαλλαγή υπόλογων Πάγιας Προκαταβολής.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του Έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ).

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης)

 

 1. Περί ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού και της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Έργου: «Δημιουργία αθλητικού πάρκου Λιμένα Θάσου».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη εκτέλεσης του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη των όρων δημοπράτησης του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της Προμήθειας)

 

 

                                                            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

                                                                                 Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.