Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 19/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                              Θάσος,  14/06/2019

                                                                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 6961

                                                                                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 21η

 

 

 

          ΠΡΟΣ

        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 19η του μηνός  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133).

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙI (ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ».
 2. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου».
 3. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων».
 4. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

5.Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Ι του διαγωνισμού του Έργου με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης                   λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου (Β’ ΦΑΣΗ).

6.Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ (για την εξέταση δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου του                      διαγωνισμού του Έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές                  δράσεις». (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

 1. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                   Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.