Δήμος Θάσου


Συστάσεις Δήμου Θάσου προς τους κατοίκους για την καθαριότητα

Ο Δήμος Θάσου ενημερώνει του κατοίκους ότι ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Θάσου (υπ. αριθμ. 177/2011 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΡΔ-Β)) μεταξύ άλλων, προβλέπει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3 – Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

3 – 1 Τα δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων με στοιχεία (β) και (γ).

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)

δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα,

σύριγγες κ.λ.π. ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 – Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:

4 – 2 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του παρόντος Κανονισμού, πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 25930 22360), ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1) τόνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 – Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά

(αστικά) απορρίμματα.

7 – 21 Συνοπτικά, στους κάδους μηχανικής αποκομιδής απαγορεύεται η τοποθέτηση:

 • Οικιακών απορριμμάτων μη συσκευασμένων όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
 • Ανακυκλώσιμων υλικών, εφόσον ακολουθείται πρόγραμμα ανακύκλωσης και έχουν τοποθετηθεί σχετικοί κάδοι.
 • Μη συμπιεσμένων με σκοπό τη μείωση του όγκου υλικών συσκευασίας, εφόσον δεν ακολουθείται πρόγραμμα ανακύκλωσης και δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικοί κάδοι.
 • Ογκωδών αντικειμένων (π.χ. πολυθρόνες, τηλεοράσεις κ.α.)
 • Υλικά εκσκαφών και κατεδάφισης (π.χ. χώμα, πέτρες, μπάζα, σιδηροσωλήνες, κουφώματα)
 • Υλικών κηπουρικών εργασιών, με εξαίρεση μικρών ποσοτήτων μη ξυλωδών υλικών συσκευασμένων σε σακούλες.
 • Τοξικών – επικινδύνων απορριμμάτων, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω
 • Νεκρών ζώων.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΕΥΡΩ)
1 Ρύπανση μνημείων , αγαλμάτων , αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων (άρθρο 5­9). 500 – 3000

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

2 Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια , κάδοι κ.λ.π.) (άρθρο 5-10). 100-500

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

3 Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων προστατευτικών μέσων , μετακίνηση κάδων, φθορά των παραπάνω μέσων (άρθρο 7-3). 150

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ) ΣΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4 Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων (άρθρο 7-4). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ) ΣΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία (άρθρο 7-5). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

6 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία , κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρήψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανιών ελαίων (άρθρο 7-6). 150

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

7 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εμπορικά καταστήματα κ.α. (άρθρο 7-7). 100-500

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

8 Βρώμικοι κάδοι , συμπιεστές , καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους χώρους (άρθρο 7-8). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

9 Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς (άρθρο 7-9). 200

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

10 Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους (άρθρο 7­10). 300

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

11 Εναπόθεση απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης (άρθρο 7-11). 300

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

12 Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, εφόσον εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης και έχουν τοποθετηθεί σχετικοί κάδοι (άρθρο 7-14). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

13 Κλαδιά

που εναποτίθενται χύμα και χωρίς την διαδικασία των ογκωδών αντικειμένων (άρθρο 7­17).

200

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

14 Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 7-18). 500 – 3000

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

15 Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών (άρθρο 7-19). 500 – 3000

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

16 Καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σάκους με την επωνυμία τους (άρθρο 7­21). 200

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

17 Απόρριψη χαρτιών , πακέτων μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες , πάρκα , παιδικές χαρές κ.λ.π.) (άρθρο 9-1). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

18 Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων , εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων (άρθρο 9-2). 100 ΣΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

19 Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων (άρθρο 9-3). 200

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

20 Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων (άρθρο 9-4). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

21 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λ.π. (άρθρο 9-6). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

22 Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν , φυλλάδια, εναέριες επιγραφές (άρθρο 10-1). ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
23 Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 10-2). 300- 1500

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

24 Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους (άρθρο 11-1). 200

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

25 Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά , πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) (άρθρο 11-2). 150

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

26 Ρύπανση οδών , πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων (άρθρο 11-4). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

27 Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 11-5). 300- 1500

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

28 Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες πάρκιγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία , κατοικίες κ.α. (άρθρο 12-2). 100-300

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

29 Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών κ.α.) (άρθρο 12-4). 100 -500

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

30 Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση από διασκορπισμό των απορριμμάτων (12-5) 100-300

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

31 Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε πεζοδρόμια – δρόμους από καταστήματα ή συνεργεία , που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 12-6). 200

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

32 Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων (άρθρο 12­7). 150

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

33 Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης (άρθρο 12-8). 300- 1000

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

34 Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους (13-4) 100-300

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

35 Μη χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν υλικά ή διάφορες συσκευασίες (άρθρο 14-1). 150

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

36 Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (άρθρο 14-2). 100

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

37 Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα – μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους , πλατείες , ποταμούς ρέματα κ.λ.π. (άρθρο 14-3). 200 -1000

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

38 Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 15-4). 150-250

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

39 Μη καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής (άρθρο 15-5). 100-500

(ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

 

Εκ των ανωτέρω ο Δήμος Θάσου συστήνει προς τους κατοίκους της Θάσου:

 1. Να μην εναποθέτουν τα απορρίμματα εκτός των κάδων συγκομιδής του Δήμου.
 2. Να κλείνουν πάντα το καπάκι του κάδου μετά την εναπόθεση των απορριμμάτων εντός του κάδου.
 3. Υπενθυμίζεται ότι για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του Κανονισμού καθαριότητας λειτουργεί το τηλέφωνο 2593022360, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 – 2 του ανωτέρω κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (4Α3ΥΩΡΔ-Β)

 

Add a comment

You must be logged in to comment.