Δήμος Θάσου


Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 15-04-2020
Αριθ. πρωτ. : 3707
Αριθ. Συνεδρ.:13η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου
Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)».
Καλείστε σε « δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 21η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :
Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,
Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας
Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

1. «Περί Αποδοχής ( παραλαβής) ή μη της μελέτης « ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝΟΥ ( ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης )

2. «Περί Αποδοχής (Παραλαβής) ή μη της μελέτης « ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝΟΥ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ) ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

3. «Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

4. «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την σύναψης σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. « Περί τριμηνιαίας Έκθεσης Α τριμήνου 2020 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2020».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.