Δήμος Θάσου


Σύνθεση Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Θ

Πρόεδρος: Μανίτσας Δημήτριος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος .

Αντιπρόεδρος:  Πιπίνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος

Σύνθεση Δ.Σ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου:

  1. Μανίτσας Δημήτριος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαλταρή Αργύριο του Γεωργίου
  2. Τσολάκης Σταύρος του Κίμωνα Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Πυρήνα Ευστράτιο του Νικολάου,
  3. Πιπίνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον  Δημοτικό Σύμβουλο Στρατηγέντα Σωτήριο του Δημητρίου,
  4. Μαριός Δημήτριος του Φιλίππου Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Μανίτσα Κωνσταντίνο του Γεωργίου,
  5. Ιωάννου Νικόλαος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο Νικήτα-Γεωργαλή Αγγελική,
  6. Παπαγεωργίου Ιωάννης του Φιλίππου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Θεοδωρίδη Δημήτριο του Γεωργίου.
  7. Προϊστάμενος του Ά Λιμενικού Τμήματος Θάσου , με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Τηλ: 2593022311

E-mail: dimotikolimenikotameio@thassos.gr