Δήμος Θάσου


Τροποποίηση Επιτροπών

anakoinosi_tropopoiisi_epitropwn

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 3373/390/20.3.75 (ΦΕΚ 349 Β’) απόφασης Υπ. Πρ. Κυβ.
 5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών  :
  • Επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των αναγκαίων για την επισκευή ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων κ.λπ. (Μία επιτροπή για την Τεχνική Υπηρεσία και μία επιτροπή για την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Πολιτική Προστασία).
  • Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, το έργο της οποίας συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών σε ιδιωτικό συνεργείο, σύμφωνα με το δελτίο ή εντολή επιθεωρήσεως από το γραφείο κινήσεως. (Μία επιτροπή για την Τεχνική Υπηρεσία και μία επιτροπή για την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Πολιτική Προστασία).
  • Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων για την παραλαβή των αναγκαίων για την επισκευή ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων κ.λπ. (Μία επιτροπή για την Τεχνική Υπηρεσία και μία επιτροπή για την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Πολιτική Προστασία).

Γνωστοποιούμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, την Τετάρτη 22-4-2015 , ώρα 10:00π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις προαναφερόμενες επιτροπές

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου

 

Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος

 και Δόμησης

 

            Πατήρας Νικόλαος

                                                                               Γεωπόνος ΤΕ/Α’

Add a comment

You must be logged in to comment.