Δήμος Θάσου


∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»

ΜΕΛΕΤΗ

διακηρυξη (1)

DD_116_TEYD_NEO

4-Οικονομική Προσφορά

 

Add a comment

You must be logged in to comment.