Δήμος Θάσου


” Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-03-2020″

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

                                                                                                           Θάσος,  04-03-2020

                                                                                                          Αριθ. πρωτ.: 2525                                                                                                                                                                                  Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

 

ΠΡΟΣ

 κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Μετά την ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, της από 3/3/2020 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2406/28-02-2020 πρόσκληση συνεδρίασης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 1. Περί έγκρισης ή μη της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΄Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί λήψης απόφασης για ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου για τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κλπ που οφείλουν οι εταιρείες «ENERGA POWER TRADING» και «HELLAS POWER».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 23.444,78 € που αφορούν κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που αφορούν Δ’ κατανομή έτους 2019 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί έγκρισης της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: « Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι» και χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί συγκρότησης της επιτροπής σφράγισης – αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Θάσου, για το έτος 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης τεχνικής ξυλείας ατομικών αναγκών (οικοδομική ξυλεία) σε κατοίκους του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης κατά μήκος της Ε.Ο. 69 και Ε.Ο. Θάσου από το δημοτικό δάσος Θάσου για λόγους πυροπροστασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 13159/04-11-2019 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» (Υπ’ αριθ. 11/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης ή μη δασικής οδού ΄Γ κατηγορίας, μήκους 30 μέτρων, στη θέση «Μούργενα» της Δ.Κ. Θάσου (Υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης ή μη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας, στη θέση «Σαλιάρα» της Τ.Κ. Παναγίας (Υπ’ αριθ. 12/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 16/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 17/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου, εκτάσεως 41680,75 τ.μ. στη Σαλιάρα Δ.Κ. Παναγίας (Υπ’ αριθ. 13/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη της με αριθμό πρωτ. 13829/14.11.2019 αίτησης της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.» με την οποία ζητά την εγκρίνει διενέργειας ερευνητικών εργασιών μαρμάρου σε δημοτική έκταση 52.864,95 στρεμμάτων του Δήμου Θάσου στη θέση «Πρυνιά-Λαγοφωλιά» Σαλιάρας στην περιοχή Τ.Κ. Παναγίας, Δ. Θάσου, Π.Ε. Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4512/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4442/2016 (Υπ’ αριθ. 14/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1202/03-02-2020 αιτήσεως της εταιρείας «Δ.Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε.» (Υπ’ αριθ. 15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                  Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.