Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 11 Ναυαγοσωστών στον Δήμο Θάσου, διάρκειας 4 μηνών

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 12/05/2021 έως και 17/05/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας,  για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια
ΔΕ Ναυαγοσώστων              11 01/06/2021-30/09/2021

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ:

 Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

 Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (ΑΙΤΗΣΗ)
  2. Αντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη σε ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής ή έκδοση της από την σελίδα gov.gr) που να δηλώνονται τα εξής:
   1. «Πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του άρθρου 16 πρώτου μέρους του Ν.3584/07» και
   2. «Δεν έχω κώλυμα απασχόλησης στο Δήμόσιο εντός δωδεκαμήνου»
   3. «Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης»
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  6. α)Για την απόδειξη προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το ΕΦΚΑ και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. β)Για την απόδειξη προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα: Βεβαίωση του οικείου δημοσίου φορέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης (01/06/2021).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει:

 • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου https://www.thassos.gr/
 • Στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή από 12/05/2021 έως και 17/05/2021 μέσω email:

 • Τίτλος email: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ»
 • Συνημμένα στο email: Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας ανακοίνωσης
 • Αποστολή του email στο: m.adamou@thassos.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2593350140 (Αδάμου-Τζανή Μαρίνα), 2593350133 (Δρακόντου Σωτηρία)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2021 – 6ΩΧΛΩΡΔ-ΒΣΙ