Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2/2022 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • ΘΕΣΗ 101: Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 102: Επτά (7) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 103: Τριανταεννέα (39) άτομα ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101 – 9ΣΠΡΩΡΔ-916

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102 – 98ΑΜΩΡΔ-ΛΝ7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – Ρ9Λ8ΩΡΔ-ΓΞΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 20-05-2022. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2022 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – 9Η0ΚΩΡΔ-Δ0Ω