Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (για δράσεις πυροπροστασίας) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022 – Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 25/05/2022 έως και τις 27/05/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την  κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, κατηγορίας ΥΕ,  ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Θάσου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
101 Δήμος Θάσου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (για δράσεις πυροπροστασίας) 4 μήνες Τέσσερα (4)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά από εδώ με κωδικούς taxisnet)

4.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που  συμπληρώνεται κατά την τελευταία μέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή  χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5.Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το ΕΦΚΑ. (μπορείτε να την κατεβάσετε εδω με κωδικούς taxisnet)

6.Βεβαίωση Απογραφής – ΕΦΚΑ (Θα περιέχει: ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ) (μπορείτε να την κατεβάσετε εδω με κωδικούς taxisnet)

7.Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο όνομα του ενδιαφερομένου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Θάσου και ειδικότερα στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών κα Πατήρα Δέσποινα (τηλ.2593350120) και στην υπάλληλο  κα Αδάμου-Τζανή Μαρίνα (τηλ. 2593350140), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 25/05/2022 έως και 27/05/2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΨΜΤΖΩΡΔ-2ΨΕ