Δήμος Θάσου


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Θάσου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πίνακας προσωρινος Σχολικές Καθαριστριες – Ω2ΒΕΩΡΔ-9Μ1

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ – Πίνακας Σχολικές Καθαριστριες

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από τις 20/8/2021 και λήγει στις 23/8/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: m.adamou@thassos.gr