Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 2/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας , ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Θάσου είναι εταίρος. Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

 

Ειδικότητα

 

Διάρκεια

σύμβασης

 

Αριθμός

ατόμων

 

101 ΘΑΣΟΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/8/2022 1

 

Σημαντική Σημείωση:

  1. Τόπος παροχής της υπηρεσίας: Θάσος, Δήμος Θάσου με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένη εργασία για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας.
  2. Όλες οι εργασίες, επικοινωνίες, αναφορές και παραδοτέα του έργου είναι αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

·         Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07/12/2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης .

·         Εξειδικευμένη-αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με τις ανάγκες του προγράμματος (συγκεκριμένα: υποβολή, οργάνωση και επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Διασυνοριακών – Διακρατικών πράξεων) τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους.

Σημειώνεται ότι ο προσληπτέος υποψήφιος σε περίπτωση που δεν διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει , το αργότερο έως 20-07-2021, να έχει κάνει έναρξη στην εφορία ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 90Ν0ΩΡΔ-Φ4Γ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων (δείτε στα χρήσιμα έγγραφα παρακάτω) θα υποβληθούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Θάσου, Πιερ Ντε Βαμπέζ 7, ΤΚ 64004, Θάσος Ν. Καβάλας, υπ’ όψη της κ. Πατήρα Δέσποινας, τηλ. 2593350120, με προθεσμία που λήγει στις 06/07/2021.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 90Ν0ΩΡΔ-Φ4Γ

ΑΙΤΗΣΗ SME.4 (2)

02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ _Α2_12_2020_el_GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 – Αντιγραφή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ