Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση ΣΜΕ3-2021 για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Θάσου είναι εταίρος. Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

 

Ειδικότητα

 

Διάρκεια

σύμβασης

 

Αριθμός

ατόμων

 

101 ΘΑΣΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/8/2022 1
102 ΘΑΣΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/8/2022 1

Σημαντική Σημείωση:

  1. Τόπος παροχής της υπηρεσίας: Θάσος, Δήμος Θάσου με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένη εργασία για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας.
  2. Όλες οι εργασίες, επικοινωνίες, αναφορές και παραδοτέα του έργου είναι αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης  ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών  με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Λαογραφίας με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας – Αρχαιομετρίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις:α) Ιστορίας , β) Αρχαιολογίας και γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πτυχίο Ιστορίας , Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με  κατευθύνσεις: α)Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και β) Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιστισμικών Αγαθών. Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας με κατευθύνσεις : α) Ιστορίας, β) Αρχαιολογίας και γ) Λαογραφίας Πτυχίο Μεσογειακών σπουδών με κατευθύνσεις: α) Αρχαιολογίας- Αρχαιομετρίας, β) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου και γ) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατευθύνσεις: α) Ιστορίας  και β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.ΚΡΗΤΗΣ: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατευθύνσες: α) Ιστορίας(με συγκεκριμένους τομείς της κατεύθυνσης) και β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης . ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατευθύνσεις: α) Ιστορικών Σπουδών και β) Αρχαιολογικών Σπουδών. ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ :ΑΠΘ: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδικεύσεις: α) Αρχαιολογίας,  β) Ιστορίας και γ) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης(αποτελεί μετον. της ειδικ. Αρχαιολογίας) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ:  Το πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας-Λαογραφίας μετονομάστηκε σε Ιστορίας Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

·         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : i)επεξεργασίας κειμένων, ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)υπηρεσιών διαδικτύου

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο “ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ του

ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «17/05/2021».

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων  ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

·    Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ  με σήμανση έκδοσης «07-12-2020».

·         Αποδεδειγμένη       επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τουριστικό τομέα.

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 101 και 102 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους.

Σημειώνεται ότι οι προσληπτέοι υποψήφιοι σε περίπτωση που δεν διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει , το αργότερο έως 30-09-2021, να έχουν κάνει έναρξη στην εφορία ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ3-2021

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θάσου – Θάσος Ν. Καβάλας– Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7, Τ.Κ.:64004, υπόψιν Δέσποινας Πατήρα (τηλ. επικοινωνίας: 2593350120), με προθεσμία που λήγει στις 06/09/2021.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ3-2021

ΑΙΤΗΣΗ SME.4 (2)

02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ _Α2_12_2020_el_GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 – Αντιγραφή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ