Δήμος Θάσου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Κωδικός 101 – Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Κωδικός 102 – Επτά (7) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Κωδικός 103 – Δεκαεννέα (19) άτομα ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΟΔΗΓΟΙ Γ+Ε – ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΟΔΗΓΟΙ Γ – ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΡΓΑΤΕΣ – ΚΩΔ. 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΟΔΗΓΟΙ Γ+Ε – ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΟΔΗΓΟΙ Γ – ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΕΡΓΑΤΕΣ – ΚΩΔ. 103

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 5-2-2021. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2021 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ