Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 15/1/2021 έως τις 25/1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Επτά (7) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Δεκαεννέα (19) άτομα ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι θα χρειαστούν για την συμμετοχή τους τα εξής αρχεία:

  1. Την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2021 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ με πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις εργασίας και τη διαδικασία συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής.
  2. Τo ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ που πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν όλοι οι υποψήφιοι.
  3. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Τ.Κ. 64004
ΘΑΣΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Υπ’ όψιν: κ. Δρακόντου Σωτηρίας
Τηλ.2593350133

Δεν θα γίνει δεκτός κανένας άλλος τρόπος υποβολής αιτήσεων. Τελευταία ημέρα ταχυδρομικής αποστολής αίτησης & δικαιολογητικών: 25/1/2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Χρήσιμα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2021 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ