Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 19/6/2021 έως τις 28/6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα:

  • Έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι θα χρειαστούν για την συμμετοχή τους τα εξής αρχεία:

  1. Την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2021 με πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις εργασίας και τη διαδικασία συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής.
  2. Τo ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ που πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν όλοι οι υποψήφιοι.
  3. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Πιερ Ντε Βαμπέζ 7
Τ.Κ. 64004
ΘΑΣΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Υπ’ όψιν: κ. Αδάμου-Τζανή Μαρίνας
Τηλ.2593350140

Δεν θα γίνει δεκτός κανένας άλλος τρόπος υποβολής αιτήσεων. Τελευταία ημέρα ταχυδρομικής αποστολής αίτησης & δικαιολογητικών: 28/6/2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Χρήσιμα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ