Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022 – Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 13/04/2022 έως και τις 20/04/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά Τριάντα Δύο (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ως εξής:

Δημοτικά Διαμερίσματα                                                    Αριθμός Θέσεων

1. Έδρα του Δήμου Θάσου Τρείς (3) θέσεις
2. Δημοτικό Διαμέρισμα Θεολόγου Τέσσερεις (4)  θέσεις
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιράχης Τέσσερεις (4) θέσεις
4. Δημοτικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων Τρείς  (3) θέσεις
5. Δημοτικό Διαμέρισμα Μαριών         Τρείς  (3) θέσεις
6. Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίας  Δύο (2) (θέσεις
7. Δημοτικό Διαμέρισμα Ποταμιάς Τρείς (3) θέσεις
8. Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου Πέντε (5) θέσεις
9. Δημοτικό Διαμέρισμα Ραχωνίου Τρεις (3) θέσεις
10. Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρος Δύο (2) θέσεις

 

2.-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 27/2022 (ΑΔΑ: ΨΔ78ΩΡΔ-Σ5Ι) απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15 Μαΐου 2022 έως και 23 Σεπτεμβρίου 2022.

3.-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ον (Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο έτος, στην περίπτωση δε που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, και μέχρι το ανώτατο όριο που κατά τα προεκτεθέντα είναι το 65ο έτος, για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του δημοτικού συμβουλίου). «-Υδρονομεύς δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης.»

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5.-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛOΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Θάσου (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών –Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας: τηλ. 2593350140), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). (μπορείτε να την κατεβάσετε εδω)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ – υποχρεωτική υποβολή με γνήσιο υπογραφής ή έκδοση από το gov.gr)
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  (μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά από εδώ με κωδικούς taxisnet)
  5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως. (μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά από εδώ με κωδικούς taxisnet)
  6. Τίτλο Σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι γνωρίζουν  ανάγνωση και γραφή. (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ – υποχρεωτική υποβολή με γνήσιο υπογραφής ή έκδοση από το gov.gr)
  7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
  8. Βεβαίωση Απογραφής – ΕΦΚΑ (Θα περιέχει: ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ). (μπορείτε να την κατεβάσετε εδω με κωδικούς taxisnet)

6.-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί: α)στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», β)στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θάσου.

7.-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 13-04-2022 και λήγει την Τετάρτη 20-04-2022.

8.-ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

9.-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Θάσου θα προσλάβει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης, μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία λήξης δηλαδή από 15-5-2022 έως και 23-09-2022, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επιμέρους όροι θα καθοριστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Όσοι προσληφθούν θα πληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2